Το περιεχόμενο των πηγαδιών της εποχής του χαλκού αποκαλύπτει την ιστορία των ζωικών πόρων στις Μυκήνες

ΕΛΛΑΣ

[Credit : Meier et al – PLOS ONE]

Η έρευνα ενός μεγάλου αποθέτη κατά την διάρκεια των ανασκαφών στις Μυκήνες της Εποχής του Χαλκού παρέχει σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση της ιστορίας των ζωικών πόρων.


View original post 467 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s